Ändra i Trafikbullerförordningen - Ställ kraven på byggnaden

Guldheden-Skivhus-1727-Mini

2017-03-30

I de länkade artiklarna finns underlag för att svara på FoHM kommentar i hearingen i riksdagens civilutskott. Boverkets BETSI-undersökning visade, att 70% av de boende som stördes av trafikbuller även stördes av att det är för varmt i bostaden (de måste därför vädra trots buller och smuts). Ställ rätt krav!

Debattartiklar i Bygg & Teknik, nr 8 2015 och nr 3 2017: Ändra Trafikbullerförordningen.

Undantaget för små lgh 35 m2 behövs inte. Det viktiga är att ställa tydliga krav på själva byggnaden så att de inte blir för varma, så att boende inte tvingas ha fönstren öppna. Nya bostäder ska varken behöva sakna dagsljus eller bli för varma pga solinfall. Ett vanligt missförstånd är att ?modern ventilation? skulle kunna kyla bort överskottsvärme vid solinstrålning, men där behövs andra åtgärder, t.ex. utvändiga solavskärmningar. TBF medför, att kraven på byggnaden måste vara mycket tydliga och följas upp i kontrollplanen. Tidigare har man sällan byggt där trafiken har gett buller och avgaser så tätt inpå byggnaden. Så regelverket måste anpassas till de nya förutsättningarna.